Terms of use

1. Definities

Aan de woorden die met een hoofdletter zijn geschreven wordt de hiernavolgende betekenis toegekend:

a) BUBTY: BUBTY BV gevestigd aan de Bankaplein 3, 2585EV te ’s-Gravenhage, geregistreerd bij de KvK onder nummer (B.V. 78697875).

b) Bezoeker: iedere natuurlijke persoon die al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf het Platform bezoekt.

c) Bubbty-kenmerk: een kenmerk dat een specialist kan gebruiken om zijn/haar kwaliteit te tonen (bubty gevalideerde specialist) 

d) Gebruiker: iedere Bezoeker die zich op de Website met zijn persoons- en contactgegevens heeft geregistreerd als Specialist, of Opdrachtgever of Intermediair, zijn persoons- en contactgegevens op het aanmeldformulier heeft bevestigd, daarna de Voorwaarden aangeboden heeft gekregen en de Voorwaarden expliciet (opt-in) heeft geaccepteerd teneinde een overeenkomst met BUBTY te sluiten waar de Voorwaarden deel van uitmaken teneinde al dan niet tegen (periodieke) betaling van een vergoeding toegang te krijgen tot het Gebruikersgedeelte.

e) Specialist: iedere natuurlijke persoon die handelend in de uitoefening van een zelfstandig beroep of bedrijf (al dan niet via tussenkomst van een personal holding) op de arbeidsmarkt zijn arbeid, kennis en/of kunde aanbiedt voor beperkte periodes of anderszins op projectbasis met als doel meerdere klanten per jaar (tegelijk) te bedienen zonder met hen in een loondienstbetrekking te geraken.

f) Opdrachtgever: iedere onderneming die via Bubty op de arbeidsmarkt voor beperkte periodes of anderszins op projectbasis arbeid vraagt met als doel professionals resp. ZZP’ers tijdelijk aan zich te binden. Incidenteel kan een Specialist tevens kwalificeren als Opdrachtgever. Een Opdrachtgever kan afhankelijk van de aard van zijn onderneming incidenteel of voortdurend actief zijn als Intermediair.

g) Intermediair: iedere Opdrachtgever die – zulks ter exclusieve beoordeling van BUBTY – actief is in de arbeidsbemiddeling en/of de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, in ieder geval maar niet uitsluitend zoals bedoeld in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) art. 1 lid b en c, en door Bubty aangemerkt wordt als zodanig. Hieronder vallen ook uitzendbureaus, detacheerders en werving en selectie bureaus voor de werving van ad-interim professionals.

h) Content: alle geschreven tekst, audio-, video- en fotomateriaal inclusief Geplaatste Opdrachten, Reacties, Reviews, aangeleverde logo’s, cv’s, geplaatste bijdragen op het forum en prikbordadvertenties of –bijdragen die ter beschikking van BUBTY is gesteld met als doel publicatie op de Website resp. verspreiding onder Gebruikers.

i) Advertentiepartner: partij die tegen betaling in staat wordt gesteld zichzelf te presenteren aan Bezoekers en Gebruikers, door middel van het verspreiden van Content zoals bijvoorbeeld commerciële (delen van) emails, banneradvertenties, advertorials, sponsored content, native advertising, enz.

j) Wederpartij: iedere wederpartij van BUBTY in overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Als Wederpartij kunnen in ieder geval kwalificeren Gebruikers en Businesspartners.

k) Platform: alle websites en andere online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) in eigendom of beheer van BUBTY, waaronder ook begrepen de Website en (delen van) websites van derden met wie BUBTY een overeenkomst heeft ter zake van de invulling van (dat deel van) die website(s).

l) Website: alle webpagina’s op de internetdomeinen Bubty.com alsmede alle delen van online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) voor zover die in eigendom en beheer zijn van BUBTY.

m) Gebruikersgedeelte: het gedeelte van de Website en speciale functionaliteit op de Website voor zover uitsluitend toegankelijk voor Gebruikers na invoering van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Dit geldt onder andere (maar niet uitsluitend) voor alle delen van het Platform die door BUBTY zijn ingericht om:

 1. klant-, persoons-, contact-, contract-, facturatie- en betalingsgegevens te beheren noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen BUBTY en Wederpartij en/of
 2. profielgegevens en andere content van Wederpartijen te ontvangen en beheren alvorens deze ten behoeve van Wederpartij te publiceren op het Platform en/of
 3. te plaatsenPlaatsen, alsmede opdrachtenOpdrachten te wijzigen en anderszins te bewerken en beheren en/of
 4. te reageren,Reageren, alsmede reactiesReacties te wijzigen, aan te vullen en anderszins te beheren en/of
 5. een Wederpartij in staat te stellen persoonlijke pagina’s vrij in te richten teneinde zichzelf te presenteren richting Bezoekers of andere Gebruikers.
 6. alle API’s die gebruikt kunnen worden door Wederpartijen om meer geautomatiseerd gebruik te maken van de functionaliteit beschikbaar in het Gebruikersgedeelte.

n) Plaatsen: het indienen van een Opdracht door een Wederpartij bij BUBTY met als doel deze door publicatie onder de aandacht te brengen van Bezoekers.

o) Opdracht: een concrete vraag van Opdrachtgever naar de tijdelijke terbeschikkingstelling van arbeid van een specialist via Bubty. 

p) Reageren: het schrijven, bewerken en uiteindelijk ter publicatie via de website versturen van een bericht, ter zake van een specifieke Opdracht aan een Opdrachtgever door een Specialist of Intermediair. Reageren kan privé waarbij de Reactie beperkt leesbaar is voor andere Bezoekers. Het plaatsen van stellingen en reacties op het discussieforum op het Platform valt niet onder deze definitie.

q) Valideren: op basis van vragen tijdens een aantal nader te bepalen intakegesprekken 

r) Profielpagina’s: alle webpagina’s die een Gebruiker in het Gebruikersgedeelte ingevuld zijn en die dienen om aan de Wederpartij te presenteren.

s) Review: een beoordeling door een Gebruiker van de Wederpartij op basis van de ervaring die de Gebruiker heeft met de Wederpartij. Een Review kan bestaan uit: (a) kwantitatieve elementen , (b) kwalitatieve elementen en (c) visuele elementen .

t) Widget: software ontwikkeld door BUBTY bedoeld om te plaatsen op de eigen website van een Specialist, Intermediair of Opdrachtgever met als doel bezoekers van die website te attenderen op (a) de kwantitatieve waardering van Wederpartij door Bezoekers en (b) de aanwezigheid van Reviews ter zake van Wederpartij op de Website.

u) Voorwaarden: deze algemene leveringsvoorwaarden van BUBTY BV (KvK: BV 78697875).

2. Algemeen, toepasselijkheid

  1. BUBTY drijft een onderneming die als doel heeft in de volgende marktbehoeften te voorzien:
   1. de totstandkoming van overeenkomsten tussen Specialisten en Opdrachtgevers door Opdrachten te verbinden met specialisten op het Platform en contact te faciliteren tussen vragers en aanbieders van tijdelijk werk;
   2. voor personen die overwegen Specialist te worden bij te dragen aan de vorming van een realistisch beeld van de voor- en nadelen alsmede de kansen en risico’s van het zelfstandig ondernemerschap;
   3. Valideren van specialisten.
 • In gebruik geven van software aan opdrachtgevers / intermediairs om freelance teams op te stellen.
  1. Specialisten en Opdrachtgevers anderszins te ondersteunen met voor hen relevante producten en diensten voor tewerkstelling.
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die BUBTY in haar reguliere zakelijke activiteiten sluit met Gebruikers, en andere Wederpartijen. Dergelijke overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding, hetgeen schriftelijk kan geschieden of op digitale wijze via het Platform.

3. VERPLICHTINGEN BUBTY

 1. In de uitvoering van haar dienstverlening is BUBTY gehouden tot het betrachten van zorgvuldigheid zo groot als redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, waarbij geldt dat BUBTY vrij is in de wijze waarop zij haar dienstverlening verleent en BUBTY te allen tijde gerechtigd is om bij de uitvoering van haar diensten derden in te schakelen.
 2. BUBTY spant zich in om voor Gebruikers een zo relevant mogelijke gebruikerservaring te creëren binnen de kaders van de afspraken die zij maakt met Gebruikers . Onderdeel van een relevante gebruikerservaring is helderheid over de meest voorkomende rol die Gebruikers spelen op de markt. Op basis van de gegevens die Gebruikers opgeven bij registratie en het invullen van hun Profielpagina’s, alsmede gegevens uit externe bronnen, classificeert BUBTY iedere Gebruiker als Specialist, Opdrachtgever of Intermediair.
 3. BUBTY spant zich in voor een continue en correcte werking van de Website. Indien het voor onderhoud of uitbreiding wenselijk is de toegang tot de Website (tijdelijk) te beperken, zal BUBTY trachten deze beperkingen op tijdstippen te doen dat Bezoekers en Wederpartijen hiervan zo min mogelijk hinder ondervinden.
 4. BUBTY zal zich inspannen teneinde misbruik als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de voorwaarden te voorkomen. Deze inspanning kan inhouden dat BUBTY soms gebruikers en nepopdrachten op het Platform plaatst, om eventueel misbruik op te sporen.
 5. Als BUBTY misbruik als bedoeld in lid 4 van dit artikel constateert, is zij gehouden handhavend op te treden tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik, waarbij BUBTY bij de bepaling van de mate van sanctionering ervan uit mag gaan dat incidenten niet op zichzelf staan, maar een structureel karakter hebben.

4. VERPLICHTINGEN GEBRUIKERS

 1. De Gebruiker die via het Platform een overeenkomst met BUBTY sluit door via het Platform een aanbod van BUBTY voor een al dan niet betaalde dienst te hebben aanvaard, heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem ingevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst maar ook de gegevens die worden gepubliceerd op Profielpagina’s te corrigeren. Zolang er een overeenkomst tussen BUBTY en Gebruiker bestaat, heeft Gebruiker de plicht om wijzigingen in zijn persoons-, contact-, vestigingsadres- en profielgegevens onverwijld aan BUBTY door te geven. Bij twijfel over de identiteit van een Gebruiker kan BUBTY de Gebruiker om een kopie legitimatiebewijs vragen, met inachtneming van privacyreguleringen.
 2. Iedere Gebruiker heeft de plicht zich te onthouden van misbruik. Ofschoon sprake is van misbruik, dient naar objectieve maatstaven te worden beoordeeld. Wanneeren – in het geval deze objectieve vaststelbaarheid er niet is – indien BUBTY van meerdere Gebruikers klachten indienen via een daarvoor vastgestelde klachtenprocedureklachtenprocedurenontvangt over gedragingen van een gebruiker die kwalificeren als misbruik, bestaat in ieder geval een vermoeden dat misbruik naar objectieve maatstaven aanwezig is.van misbruik dat. 
 3. Onder misbruik wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan:
  1. als Gebruikers al dan niet onder valse voorwendselen het Platform oneigenlijk gebruiken om Gebruikers of derden te bevoordelen of benadelen in de ruimste zin van het woord;.
  2. ieder gebruik van het Platform waarbij de Gebruiker bij het inrichten van Profielpagina’s, Plaatsen en Reageren opzettelijk of abusievelijk niet volkomen transparant is over zijn identiteit en rol op de markt (Specialist, opdrachtgever, intermediair) met als mogelijk neveneffBUBTYect een commercieel gewin of een minder optredend commercieel nadeel, dat bij volkomen transparantie naar redelijke verwachting niet of in mindere mate zou hebben opgetreden;.
  3. het plegen van acquisitie op Gebruikers anders dan waarvoor het Platform bedoeld is (bijvoorbeeld voor de opbouw van een concurrerend platform dat primair in min of meer dezelfde behoefte voorziet als het Platform in de zin van (primair ingevulde marktbehoefte van BUBTY: zie art. 2 lid 1(a) van deze voorwaarden;.
  4. het verspreiden van Geplaatste Opdrachten buiten het Platform of op concurrerende platforms zoals bedoeld in onder art. 4 lid 3 sub c van deze voorwaardenC, tenzij Gebruiker zelf de Plaatser van de betreffBUBTYende Opdracht is.
  5. het Plaatsen van Opdrachten door Intermediairs zonder dat de Opdrachtgever aan wie de te rekruteren arbeidskracht uiteindelijk ter beschikking zal worden gesteld nadrukkelijk toestemming heeft gegeven voor Plaatsing van de betreffBUBTYende Opdracht door die Intermediair;.
  6. het plaatsen van directe contactgegevens (email, fax, telefoon, websitewww adres, social media adressen, etc) op Profielpagina’s, in Reacties en in Opdrachten, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verkregen van BUBTY;.
  7. het door een Werknemergebruiker actief zijn als Gebruiker zonder zichzelf expliciet te presenteren als betrokkene bij een Werkgeversgebruiker;.
  8. het door Gebruiker die ook kwalificeert als Werkgevergebruiker niet onverwijld beëindigen van misbruik als bedoeld in het vorige lid door een Werknemergebruiker waarover de Werkgevergebruiker gezag uitoefent, nadat BUBTY de Werkgevergebruiker schriftelijk heeft verzocht om het misbruik te beëindigen.
  9. indirecte acquisitie, hierbij zijn de volgende vormen van misbruik mogelijk: (i) het kopiëren en hetr publiceren op een andere website van Content, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BUBTY, (ii) het Plaatsen van Opdrachten zonder dat de eindopdrachtgever (de organisatie ten gunste waarvan de gezochte professional uiteindelijk zijn diensten verricht) of de intermediair die hiertoe van de eindopdrachtgever toestemming heefthad verkregen voorafgaand aan de Plaatsing op het Platform aan de Plaatsende Gebruiker aantoonbaar schriftelijk toestemming heeft gegeven voor de Plaatsing. Van misbruik is direct sprake indien de Plaatser van een Opdracht op eerste verzoek van BUBTY niet binnen 24 uur de schriftelijke toestemming als bedoeld in dit lid kan aantonen. Indien na genoemde 24 uur met documenten of emailverkeer deze toestemming niet aannemelijk kan worden gemaakt, is BUBTY gerechtigd tot opschorting van toegangsrechten tot het Platform en eventueel alle ander sanctionering zoals bedoeld in de Voorwaarden.
  10. directe acquisitie, hierbij is sprake van misbruik indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door een SpecialistWerknemergebruiker in zijn rol als tewerkgestelde door OpdrachtgeverWerkgevergebruiker op Opdrachten van derden wordt Gereageerd teneinde te solliciteren naar verkrijging van de betreBUBTYende Opdracht.
  11. het niet correct afsluiten van Opdrachten. Opdrachtgevers dienen hun Opdrachten zodra deze met kandidaten ingevuld zijn of niet verder ingevuld hoeven te worden af te sluiten met een bevestiging van sluiting van de Opdrachtkort bericht aan de Specialistens die gereageerd hebben. Reden hiervoor is dat als gevolg van het niet sturen van een bevestiging van sluiting van Opdracht kort bericht Specialistens vergeefs wachten op reactie van de Opdrachtgever. Dit leidt tot irritaties en berokkent het Platform uiteindelijk schade.
  12. het openlijk dan wel heimelijk door een Gebruiker weldanwel Werknemergebruiker gebruiken van alternatieve accounts waarbij Reacties en Opdrachten Geplaatst worden tijdens een periode van opschorting van Plaatsingsrechten als gevolg van tekortkoming in de deugdelijke nakoming van de verplichtingen overschrijding van Ffair use Plaatsingsrechten, opschorting van de algehele toegang om andere redenen of na beëindiging van een overeenkomst op grond van eerder misbruik.
 4. Indien Gebruiker gebruik maakt van een door BUBTY ter beschikking gestelde API, zal Wederpartij bij de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens steeds handelen conform de instructie van BUBTY. Het gebruik van deze functionaliteit door een Wederpartij beperkt BUBTY niet in haar vrijheid ter zake van het verbeteren c.q. wijzigen van deze functionaliteit. Kosten voor aansluiting of aanpassing van software van Wederpartijen komen uitsluitend voor rekening van Wederpartij zelf en kunnen niet worden doorbelast aan BUBTY.
 5. Indien Wederpartij wenst om de Widget en/of Reviews op zijn eigen website te publiceren, zal Gebruiker steeds alle aanwijzingen van BUBTY ter zake opvolgen. BUBTY behoudt zich het recht voor deze aanwijzingen te vervatten in een separaat te sluiten overeenkomst. Indien Gebruiker deze overeenkomst niet aanvaardt, zal zij de gekopieerde content in het algemeen en gekopieerde Reviews in het bijzonder van zijn eigen website verwijderen en verwijderd houden.
 6. Gebruiker zal, indien hij personen aanzet tot het doen van een Review, dit op neutrale wijze doen zonder invloed uit te oefenen op de inhoudelijke aspecten van de Review. Gebruiker zal verder (a) nalaten zelf Reviews te (laten) plaatsen onder valse voorwendselen, (b) nalaten personen aan te zetten tot het plaatsen van positieve Reviews over hemzelf, (c) nalaten personen aan te zetten tot het plaatsen van negatieve Reviews over derden.
 7. De plicht van Gebruiker als bedoeld in lid 6 van dit artikel geldt onverminderd voor de OpdrachtgeverWerkgevergebruiker, indien de overtredende Gebruiker een SpecialistWerknemergebruiker is.
 8. Om de continuïteit van het Platform op de lange termijn te waarborgen, zijn Gebruikers gehouden de naleving van de Voorwaarden te handhaven binnen hun eigen organisatie. Indien BUBTY constateert dat een Gebruiker misbruik als bedoeld in lid 2 van dit artikel pleegt, dan is Gebruiker verplicht – nadat zij door BUBTY schriftelijk op het misbruik is gewezen – onverwijld dit misbruik te doen beëindigen, bij gebreke waarvan Gebruiker:
  1. als Wederpartij zonder nadere ingebrekestellingaankondiging in verzuim is en aansprakelijk is voor alle mogelijke schade die daardoor aan het Platform wordt berokkend; vanaf dat moment schade berokkent waarvoor zij aansprakelijk is;.
  2. tijdelijk de levering van diensten kan worden opgeschortontnomen en/ofresp. de toegang tot (delen van) het platform kan worden ontzegd zonder dat BUBTY hiervoor aansprakelijk is bij een redelijk vermoeden van misbruik;(leveringen uit hoofd van overeenkomsten worden in dat geval opgeschort, waarbij Wederpartij BUBTY niet aansprakelijk kan houden van enig nadeel dat zij hiervan ondervindt).
  3. aanvaardtermee rekening moet houden dat BUBTY het recht heeft haar Gebruikers te informeren over concrete maatregelen die zij heeft genomen om de opheffing van het misbruik door Wederpartij te realiseren. BUBTY is vrij in de keuze van het medium dat zij gebruikt voor de communicatie met haar Gebruikers. BUBTY is vrij in het noemen van de identiteit van de Wederpartij in deze communicatie en Wederpartij is niet gerechtigd tot enige vergoeding van schade als gevolg van deze communicatie, ook niet als later een onafhankelijke derde oordeelt dat een sanctioneringsmaatregel buitenproportioneel is geweest.
 9. Bubty heeftOmdat BUBTY in het verleden diverse malen geconfronteerd is met Gebruikers die zich opzettelijk schuldig maakten aan misbruik als bedoeld in artikel 4 lid 2 sub A tot en met L, heeft BUBTY vanaf 1 januari 2016 het recht om in situaties waarbij sprake is van opzettelijk misbruik bij Gebruiker een boete op te eisen (waarbij Gebruiker gehouden is op eerste verzoek te betalen) van vijfduizend euro per overtreding en duizend euro per dag of dagdeel dat die overtreding voortduurt. BUBTY zal zeer terughoudend zijn in de uitoefening van haar recht krachtens dit lid en voor uitoefening van haar recht krachtens dit lid de betreffBUBTYende Gebruiker of Werkgevergebruiker schriftelijk manen het misbruik te stoppen en deze een redelijke termijn te geven waarbinnen deze maatregelen kan nemen om het misbruik te staken. Van opzettelijk misbruik zal in ieder geval sprake zijn indien een Werkgevergebruiker na verloop van deze redelijke termijn het misbruik niet definitief heeft weten te stoppen en niet transparant, constructief en adequaat samenwerkt met BUBTY om het misbruik te stoppen.

5. VERLENGING, PRIJZEN, FACTURATIE, BETALING

 1. Tenzij in de betreffBUBTYende overeenkomst anders bepaald, kennen overeenkomsten een doorlopend karakter met automatische verlenging en een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Opzegging kan naar keuze per e-mail aan @[email protected] of per aangetekend schrijven, zodat het moment van opzegging achteraf voor BUBTY en Wederpartij niet ter discussie kan komen te staan. De partij die een beroep doet op tijdige of niet-tijdige opzegging kan dit beroep alleen doen door overlegging van de verzend- en/ofresp. ontvangstbevestiging van de betreffBUBTYende opzegging.
 2. Een overeenkomst wordt geacht (opnieuw) te zijn verlengd nadat de opzegtermijn verstreken is., zodra beëindiging door opzegging per de einddatum met inachtneming van de opzegtermijn niet meer mogelijk is. De overeenkomst wordt verlengd met dezelfde duur als de vorige overeenkomst. duur waarmee verlengd wordt volgt steeds op de laatste dag van de initiële of eerder verlengde duur van de overeenkomst.
 3. Indien een overeenkomst met een Gebruiker op elektronische wijze tot stand is gekomen, geldt dat het automatisch verlengen c.q. het automatisch afschrijven van abonnementsgelden door Gebruiker te allen tijde kan worden uit- en/of aangezet in het Gebruikersgedeelte. Deze bepaling geldt nadrukkelijk niet voor Wederpartijen die een schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan met Bubty.
 4. Indien een Gebruiker op de Website bij elektronisch afsluiten van de overeenkomst heeft aangegeven via een SEPA-machtiging te willen betalen, geldt deze SEPA-machtiging als een doorlopende SEPA machtiging die desgewenst intrekbaar is op de wijze van opzegging omschreven in lid 1 van dit artikel. Automatische incasso na intrekking zullen door BUBTY minimaal 14 dagen van te voren worden aangekondigd.
 5. Indien een Gebruiker op de Website bij elektronisch afsluiten van de overeenkomst heeft aangegeven via een creditcardmachtiging te willen betalen, geldt deze creditcardmachtiging als een doorlopende creditcard machtiging die desgewenst intrekbaar is op de wijze van opzegging zoals omschreven in lid 12. Latere automatische afschrijvingen zullen door BUBTY minimaal 14 dagen van te voren worden aangekondigd.
 6. BUBTY is gerechtigd om haar prijzen bij elektronisch gesloten overeenkomsten die stilzwijgend worden verlengd aan te passen met ingang van een verlengde duur van de overeenkomst, waarbij zij de nieuwe prijs voor de toekomstige abonnementen via haar Website en door middel van de nieuwsbrief bekend moet maken minimaal 14 dagen voordat de opzegtermijn van de op dat moment geldende overeenkomst afloopt en de verlenging tegen de aangepaste prijs effBUBTYectief plaatsvindt. Indien een Gebruiker zich heeft afgemeld voor de emailnieuwsbrief, volstaat voor de communicatie van een prijswijziging publicatie op een pagina in het Gebruikersgedeelte.
 7. Bij overeenkomsten met Wederpartijen met wie BUBTY een schriftelijke overeenkomst met ‘natte’ handtekening heeft gesloten (die derhalve niet op de Website tot stand is gekomen), is BUBTY gerechtigd niet vaker dan eenmaaleen maal per zes maanden haar prijzen aan te passen. BUBTY dient prijswijzigingen schriftelijk te communiceren en betroffBUBTYen Wederpartijen in staat te stellen hun overeenkomst te beëindigen, indien zij de aangepaste prijs niet willen betalen voor de geleverde diensten.
 8. BUBTY is zonder beperking gerechtigd voor verschillende marktsegmenten verschillende contracttypen in te voeren. BUBTY is niet gebonden aan gevoerde contracttypen en is gerechtigd contracttypen toe te voegen en te verwijderen. Binnen de contracttypen is BUBTY gerechtigd verder te diffiBUBTYerentiëren om te kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van verschillende submarktsegmenten. Ieder marktsegment en submarktsegment kan worden bediend met verschillende producteigenschappen en verschillende prijsstellingen. Bij wijzigingen in het commerciële beleid kan BUBTY een Wederpartij toewijzen aan een ander contracttype, indien dit beter past bij het dan gevoerde beleid. Indien een ander contracttype anders geprijsd is, dan is BUBTY voor het doorberekenen van de nieuwe prijs gebonden aan het bepaalde in artikel 5 lid 6 en 7.
 9. BUBTY factureert alle Wederpartijen de volledige te betalen prijs (ofresp. de separaat schriftelijk overeengekomen eerste termijn van de volledig te betalen prijs) zodra beëindiging door opzegging per de einddatum met inachtneming van de opzegtermijn niet meer mogelijk is.
 10. BUBTY hanteert een betalingstermijn van 28 kalenderdagen.
 11. Tussen BUBTY en Wederpartij overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW.altijd te vermeerderen met BTW.
 12. Voor het meten van factureerbare en niet-factureerbare geleverde aantallen alsmede het meten van geleverde aantallen die afgeboekt worden op credits of andere tegoeden die Wederpartij bij BUBTY aanhoudt, is de administratie van BUBTY leidend, maatgevend en bindend, tenzij Wederpartij aannemelijk maakt dat er een fout in de administratie van BUBTY aanwezig is. Wederpartij wordt geacht een dergelijke fout aannemelijk te hebben gemaakt, indien Wederpartij cijfers van een onafhankelijk administratief systeem van een derde kan overleggen die duidelijk wijzen op een aanzienlijke onregelmatigheid en zij BUBTY ter verificatie een redelijke termijn zonder beperking toegang tot het onafhankelijk administratief systeem heeft gegeven.
 13. Indien betaling door Wederpartij na het verlopen van een overeengekomen betalingstermijn niet volledig is ontvangen, is BUBTY gerechtigd tot het berekenen van EUR 10,- administratiekosten voor iedere herinnering en EUR 10,- administratiekosten voor iedere aanmaning die zij verstuurt voordat volledige betaling is ontvangen. Op de herinnering en de aanmaning zal BUBTY een betaaltermijn hanteren van 5 kalenderdagen.
 14. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 ledenlid 7 en 8 is Wederpartij zonder een nadere ingebrekestelling in verzuim,: iIndien na het verlopen van de betalingstermijn op de betalingsherinnering en –aanmaning zoals bedoeld in artikel 6 lid 13 volledige betaling uitblijft, is Wederpartij in verzuim zonder dat hiervoor nadere ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment dat sprake is van verzuim, dan is:
  1. Wederpartij verschuldigd (i) invorderingskosten van 10% over het totaal van de openstaande hoofdsom vermeerderd met administratiekosten als bedoeld in artikel 6 lid 13, (ii) de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met drie procentpunten over de openstaande hoofdsom vermeerderd met administratiekosten en invorderingskosten alsmede (iii) alle aanvullende kosten die BUBTY maakt om haar vorderingen geïnd te krijgen;,
  2. BUBTY gerechtigd om zonder nadere aankondiging haar levering aan Wederpartij in de vorm van het verlenen van iedere toegang tot het Platform volledig of gedeeltelijk op te schorten, zonder dat BUBTY gehouden is tot vergoeding van enige schade als gevolg van die opschorting en zonder dat BUBTY gehouden is om Wederpartij te compenseren voor de periode dat hem de toegang ontzegd werd als gevolg van zijn niet-nakoming.
 15. Gedane betalingen worden gebruiktgedaan eerst ter voldoening van rente, dan van invorderingskosten, dan van administratiekosten en tenslotte ter voldoening van de openstaande hoofdsom.
 16. Bezwaren zoals betwisting van facturen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gemaakt tot uiterlijk 21 kalenderdagen na de datum waarop de factuur gestuurd werd ter zake van het gefactureerde, bij gebreke waarvan alle rechten tot reclamatie vervallen. Ter vaststelling van de datum van bezwaar geldt bij email en fax de datum van ontvangst en bij normale post de datum van het poststempel.
 17. Een bezwaar of betwisting bevrijdt Wederpartij niet van zijn betalingsverplichting. Het verschaft evenmin ruimte voor iedere vorm van uitstel van betaling of opschorting van enige andere verplichting van Wederpartij jegens BUBTY.
 18. Wederpartij is slechts dan gerechtigd tot het verrekening van verschuldigde bedragen, indien er tussen Wederpartij en BUBTY schriftelijk overeenstemming is bereikt over de verschuldigdheid van de vordering waarmee Wederpartij wenst te verrekenen.
 19. BUBTY is te allen tijde gerechtigd om per 1 januari van ieder jaar zonder nadere aankondiging haar prijzen te verhogen met een inflatiecorrectie ter grootte van de CBS Consumenten Prijsindex.

6. LEVERING, OVERMACHT EN ONTOEREKENBARE TEKORTKOMING

 1. Indien BUBTY met Wederpartij een termijn is overeengekomen waarbinnen BUBTY zal leveren, dan geldt deze termijn als indicatief en niet als fataal. BUBTY is dan verplicht tot een redelijke inspanning om de levertermijn te halen. Bij overschrijding is BUBTY enkel op grond van het niet nakomen van de levertermijn niet in verzuim. Indien BUBTY levering van e-mail notificaties binnen een bepaalde termijn garandeert, dan garandeert zij een inspanningsverplichting tot het uitsturen van die e-mail notificaties binnen de gestelde termijn. BUBTY zal bij discussies over of een bepaalde e-mail notificatie (tijdig) verstuurd is, die specifieke e-mail notificatie niet hoeven te loggen en archiveren. Maatgevend en bindend in dergelijke vraagstukken is de algehele server performance over een langere periode en het percentage e-mail notificaties dat binnen de gestelde termijn verstuurd is te berekenen over alle Opdrachtgevers tezamen. BUBTY spant zich in om te allen tijde minimaal 99% van de e-mail notificaties (tijdig) te versturen.
 2. Indien BUBTY met Wederpartij bepaalde aantallen is overeengekomen die BUBTY zal leveren, dan is BUBTY verplicht tot een redelijke inspanning om de te leveren aantallen te halen. Bij te lage geleverde aantallen is BUBTY niet in verzuim. Zolang BUBTY de redelijke inspanningsverplichting in acht neemt, blijft zij gerechtigd leveringen te doen en overeenkomstig te factureren. Wederpartij is bij uitgestelde leveringen het proportionele deel van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, welke – indien geen kortere termijn van facturering is overeengekomen – uiterlijk factureerbaar is 30 kalenderdagen na levering van het geleverde gedeelte.
 3. Iedere leveringsgarantie die BUBTY doet, heeft tussen BUBTY en Wederpartij te gelden als inspanningsverplichting.
 4. Indien zich een situatie voordoet waarin BUBTY niet de overeengekomen aantallen levert, dan kan dit een Wederpartij nooit het recht geven om van BUBTY te verlangen (a) dat BUBTY relaties met klanten of leveranciers opschort of beëindigt of (b) dat BUBTY haar website aanpast teneinde hogere aantallen te gaan leveren. Evenmin kan in genoemde situatie de betreBUBTYende Wederpartij van BUBTY verlangen dat BUBTY afziet van voorgenomen veranderingen in layout op het Platform. BUBTY is te allen tijde vrij het Platform naar eigen keuze in te richten, waarbij heeft te gelden dat afbeeldingen, teksten, lettertypen, lettergrootten en overige vormgegeven elementen in oBUBTYertes en overeenkomsten BUBTY niet binden of beperken in de doorontwikkeling van het Platform resp. de ontwikkeling van nieuwe producten. Een Wederpartij kan geen rechten uitoefenen om dergelijke doorontwikkelingen te beïnvloeden in haar voordeel.
 5. BUBTY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, alsmede indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in de Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop BUBTY geen invloed kan uitoefenen, waardoor BUBTY niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. BUBTY heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van een overeenkomst met Wederpartij verhindert, intreedt nadat BUBTY haar verbintenis had moeten nakomen.
 6. In geval van misbruik als bedoeld in artikel 4 lid 2 kan door Gebruiker geen beroep op overmacht worden gedaan.
 7. Indien een Wederpartij niet of niet volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst of de Voorwaarden voldoet, dan is BUBTY gerechtigd haar dienstverlening in het algemeen en al haar leveringen aan Wederpartij in het bijzonder op te schorten of de overeenkomst met Wederpartij te beëindigen zulks naar vrije keuze van BUBTY, waarna (a) alle door Wederpartij verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden en (b) Wederpartij geen directe of indirecte schade als gevolg van gemiste inkomsten, gemaakte kosten of anderszins kan vorderen.
 8. Indien, zulks ter exclusieve beoordeling van BUBTY, BUBTY kan verwachten dat (a) Wederpartij in de toekomst (deels) niet (tijdig) zal (kunnen) nakomen zoals overeengekomen of (b) Wederpartij voor leveringen van BUBTY niet zal (kunnen) betalen zoals overeengekomen, heeft BUBTY het recht om de tussen Wederpartij en BUBTY gesloten overeenkomst te ontbinden resp. alle leveringen en prestaties van BUBTY aan Wederpartij op te schorten, zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, waarbij BUBTY tevens zal zijn bevrijd van alle beperkende bepalingen die voortvloeien uit eerdere overeenkomsten met Wederpartij.
 9. Van een situatie als bedoeld in artikel 6 lid 8 zal in ieder geval sprake zijn indien en zodra (i) de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (ii) de Wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, (iii) de Wederpartij door executoriale beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of een deel daarvan verliest of (iv) door een derde voor Wederpartij faillissement wordt aangevraagd.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN EXCLUSIVITEIT

 1. BUBTY kan een Review verwijderen van de Website indien zij twijfels heeft over de herkomst resp. de motivatie achter de Review. 
 2. Een BUBTY-kenmerk kan op de Website worden gepubliceerd. De kwantitatieve elementen kunnen tevens statistisch worden bewerkt en gepubliceerd op websites van derden (waaronder die van Specialists, Intermediairs en Opdrachtgevers via een Widget).
 3. Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de door BUBTY al dan niet ten behoeve van Wederpartij ontwikkelde software berusten bij BUBTY. Wederpartij onthoudt zich van vermenigvuldiging en openbaarmaking van de software (waaronder begrepen user-interface schermen en (bron)code). Wederpartij onthoudt zich van ieder gebruik van het uitgewerkte concept zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BUBTY.
 4. Wederpartij garandeert dat hij gerechtigd is te beschikken over de intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 1 onder m sub 2 van deze voorwaarden.
 5. Onverminderd artikel 6 lid 7: Indien door derden onrechtmatige Content wordt gepubliceerd, kan BUBTY van de Wederpartij alle redelijke medewerking verlangen bij haar inspanningen de onrechtmatige publicatie te stoppen.

8. AANSPRAKELIJKHEID

  1. BUBTY is niet aansprakelijk jegens Wederpartij voor iedere vorm van directe of indirecte schade aan Wederpartij of derden, tenzij deze schade voortvloeit uit grove schuld en/of opzettelijk handelen aan de zijde van BUBTY.
  2. BUBTY is slechts facilitator voor de overeenkomsten die door Gebruikers op het Platform worden gesloten en kan op geen enkele wijze als partij bij deze overeenkomsten betrokken zijn.
  3. Onverminderd hetgeen bepaald in lid 1 van dit artikel geldt expliciet dat BUBTY niet aansprakelijk is jegens Wederpartij voor gederfde inkomsten en gemaakte kosten voor zover die direct of indirect voortvloeien uit (a) Reviews, (b) fouten op de Website, (c) fouten in de verzameling en verwerking van Opdrachten en overige te publiceren gegevens, (d) tijdelijke of permanente uitval van (delen van) de Website, (e) de samenwerking in zijn algemeenheid en/of (f) het opschorten of beëindigen van overeenkomsten resp. leveringen, ongeacht op welke grond de opschorting of beëindiging geschiedde en ongeacht of de opschorting of beëindiging jegens Wederpartij rechtmatig of proportioneel was.
 • Wederpartij vrijwaart BUBTY voor aanspraken die derden bij BUBTY maken die direct of indirect voortvloeien uit de niet-nakoming door Wederpartij van artikel 8 lid 1. Bedoelde vrijwaring ziet ook op alle kosten die BUBTY moet maken om zich te verweren tegen de aanspraken bedoeld in dit lid.
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1 t/m 4 geldt, dat– indien BUBTY aansprakelijk is of wordt jegens Wederpartij – BUBTY maximaal aansprakelijk is voor het maximaal verzekerde bedrag of (welk bedrag lager is) tot het bedrag dat Wederpartij de laatste 12 maanden aan BUBTY verschuldigd is geweest, waarbij BUBTY gerechtigd is om het uit de aansprakelijkheid voortvloeiende verschuldigde bedrag te verrekenen met openstaande nota’s (ook indien de betaaltermijn op deze nota’s nog niet is verstreken) en toekomstige leveringen (voor zover die reeds in beperkte of onbeperkte hoeveelheid tegen een al vastgestelde prijs zijn overeengekomen).

9. OVERIGE BEPALINGEN

 1. BUBTY en Wederpartij zullen geen mededelingen aan derden doen omtrent hun (inhoud van de) overeenkomst, anders dan na voorafgaand overleg, tenzij de overeenkomst al bij een breed publiek bekend had kunnen zijn. Deze bepaling blijft van kracht tot 48 maanden na het einde van de overeenkomst.
 2. Nadat alle overeenkomsten tussen BUBTY en Wederpartij zijn geëindigd blijven artikel 7 lid 1 en artikel 9 lid 1 en 5, van kracht totdat de termijnen genoemd in deze bepalingen zijn verlopen.
 3. Algemene of andere voorwaarden van Wederpartij zijn niet van toepassing tenzij hun toepasselijkheid schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen met BUBTY en de betreBUBTYende set voorwaarden aantoonbaar aan BUBTY ter hand is gesteld.
 4. Indien een Wederpartij handelt in strijd met geldende bepalingen en BUBTY maakt hiertegen geen bezwaar, dan kan het uitblijven van bezwaar nimmer worden opgevat als berusting van BUBTY in de niet-naleving van de bepalingen, noch als acceptatie van een nieuwe vorm van nakoming. BUBTY behoudt al haar rechten tenzij zij schriftelijk uitdrukkelijk aan Wederpartij verklaart geen aanspraak meer te zullen maken op bedoelde rechten.
 5. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BUBTY worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door BUBTY ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 6. De Voorwaarden kunnen door BUBTY periodiek worden herzien. De Voorwaarden die op een overeenkomst van toepassing zijn, zijn steeds de Voorwaarden zoals die gepubliceerd stonden op de Website op het moment van het ondertekenen van de overeenkomst tussen BUBTY en Wederpartij. De administratie en het archief van BUBTY is hiervoor maatgevend. Als een bepaling in de Voorwaarden in strijd is met enige bepaling in een overeenkomst met Wederpartij, prevaleert de afwijkende bepaling in de overeenkomst.
 7. Indien enige bepaling van de Voorwaarden of een overeenkomst ongeldig of onverbindend is, blijven de bepalingen voor het overige van kracht en zullen BUBTY en Wederpartij in goed overleg de ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een andere die zo nauw mogelijk aansluit op hetgeen met de ongeldige of onverbindende bepaling bedoeld werd.
 8. Kopjes en nummering van artikelen zijn uitsluitend bedoeld om de verwijzing naar artikelen te vergemakkelijken en zullen de betekenis en interpretatie van de betreBUBTYende artikelen niet beïnvloeden.
 9. De definitie van woorden in enkelvoud omvat ook de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen of partijen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op het andere geslacht. Indien in een definitie een werkwoord wordt gedefinieerd, gelden vervoegingen van dit werkwoord geschreven met een hoofdletter onverminderd onder de (vervoegde) definitie.
 10. Op de relatie tussen BUBTY en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen beslist de rechtbank van Rotterdam. Partijen zullen ieder voor zich of gezamenlijk de mogelijkheid van mediation en arbitrage overwegen.